Class warming up. :: © Javier Domínguez Class warming up. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei instructing beginners. :: © Javier Domínguez Lauren ´directing´ beginners. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei demonstrating. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei demonstrating. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei demonstrating. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei demonstrating. :: © Javier Domínguez Class in progress. :: © Javier Domínguez Courtney throwing. :: © Javier Domínguez Courtney throwing. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei watching John and Linda. :: © Javier Domínguez Tim throwing Sharon. :: © Javier Domínguez Keith throwing. :: © Javier Domínguez Sharon throwing Tim. :: © Javier Domínguez Sharon throwing Joanne. :: © Javier Domínguez Paul throwing Noriko. :: © Javier Domínguez Claire throwing Marina. :: © Javier Domínguez Claire throwing Marina. :: © Javier Domínguez Marina throwing Eddy. :: © Javier Domínguez Chip throwing Debra. :: © Javier Domínguez Noriko throwing. :: © Javier Domínguez Junya throwing V. :: © Javier Domínguez John throwing Andrew. :: © Javier Domínguez John throwing V. :: © Javier Domínguez John throwing Junya. :: © Javier Domínguez Andrew throwing Philippe. :: © Javier Domínguez V. throwing Andrew. :: © Javier Domínguez Chip throwing John. :: © Javier Domínguez Joanne throwing Sharon. :: © Javier Domínguez Linda taking ukemi. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei ready to demonstrate. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei and Claire. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei and Claire. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei applying nikkyo. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei applying nikkyo. :: © Javier Domínguez Junya applying nikkyo on John. :: © Javier Domínguez Junya applying nikkyo on John. :: © Javier Domínguez Junya applying nikkyo on John. :: © Javier Domínguez John applying nikkyo on Junya. :: © Javier Domínguez Scott applying nikkyo on Philippe. :: © Javier Domínguez Scott applying nikkyo on Philippe. :: © Javier Domínguez Tim applying nikkyo on Andrew. :: © Javier Domínguez Chris applying nikkyo on Linda. :: © Javier Domínguez Tim applying nikkyo on Andrew. :: © Javier Domínguez Andrew applying nikkyo on Tim. :: © Javier Domínguez Andrew applying nikkyo on Tim. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei watching the class. :: © Javier Domínguez Stretching after the class. :: © Javier Domínguez Stretching after the class. :: © Javier Domínguez Yamada Sensei vowing to the kamiza.  :: © Javier Domínguez